Yhdistyksen säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pro Suolijärvi ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Posio.


2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Pro Suolijärvi yhdistyksen tarkoituksena on edistää Jumiskonjoen vesistöalueen luonnon- ja ympäristönsuojelua, pyrkiä vesistöalueen palauttamiseen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan ja vaalia toiminta-alueen vesireitteihin liittyvää kulttuuriperintöä.

Jumiskonjoen vesistöalueeseen kuuluvat Yli-Suolijärvi ja Ala-Suolijärvi (vesistöalueen suurimmat järvet), Nolimojärvi, Jumiskonjoki, Isojärvi, Niemijärvi, Vierusjärvi ja Irnijärvi sekä niihin liittyvät joet ja muut niihin yhteydessä olevat pienemmät vesistöt.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

Toimii Jumiskonjoen vesistöalueen luonnon etujärjestönä osallistuen sitä koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan vesistön luonnon kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa

Tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille toimijoille ja osallistuu vesistön tilan seurantaan ja parantamiseen

Voi suunnitella, toteuttaa ja hallinnoida pienimuotoisia kunnostustoimia sekä harjoittaa muuta vastaavaa toimintaa vesistön valuma-alueella ympäristön tilan parantamiseksi

Voi harjoittaa tiedotus-, tutkimus- ja valistustoimintaa

Voi järjestää kokouksia, kursseja, seminaareja, talkoita, yleisötilaisuuksia, virittää keskustelua alueen elin­kei­non­har­joit­ta­jien ja muiden toimijoiden kanssa vesistön tilasta

Hoitaa suhteita toimialansa muihin järjestöihin ja sellaisiin tahoihin, joiden myötävaikutus on tarpeen toiminnalle

Toimii alueellisena aktiivisena viestijänä ja toimijana

On poliittisesti sitoutumaton


3 § Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuin, keräyksin ja apurahoina, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkii ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka liittyy välittömästi yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää maksullisia kursseja, tapahtumia, leirejä ja harjoittaa vuokraustoimintaa.


4 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


5 § Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksun suuruus ei saa muodostua esteeksi yhdistyksen jäseneksi liittymiselle.


6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien tai sääntöjen vastaisesti. Jäsenelle varataan aina tilaisuus selvittää asiaansa. Hallitus tekee erottamispäätöksen ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.


7 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-3 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä haluaa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen hallituksen kokoukseen voi osallistua myös tie­to­lii­ken­neyh­tey­den tai muun teknisen apuvälineen avulla.


8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa.


9 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toi­min­nan­tar­kas­ta­jil­le kuukautta ennen kevätkokousta. Toi­min­nan­tar­kas­ta­jien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


10 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan näihin kokouksiin vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta joko postitetulla kokouskutsulla tai sähköpostilla sekä paikallislehden ilmoituksella tai muulla vastaavalla jouk­ko­vies­tin­tä­me­ne­tel­mäl­lä.

Yhdistyksen kokouksissa jäsenillä on kullakin yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi, ellei säännöissä ole toisin määrätty, tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voi hallituksen niin päättäessä osallistua etäyhteydellä (tietoliikenneyhteys tai muu tekninen apuväline).

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa, on siitä ilmoitettava perusteluineen kirjallisesti tai sähköpostilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa.

2) Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus.

3) Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toi­min­nan­tar­kas­ta­jien siitä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

4) Valitaan edustajat mahdollisiin kokous- yms. edustuksiin.

5) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

2) Puheenjohtajan toimikauden päättyessä valitaan puheenjohtaja seuraavalle toimintavuodelle.

3) Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavalle toimintavuodelle.

4) Määrätään jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintavuodelle.

5) Valitaan 1-2 toi­min­nan­tar­kas­ta­jaa ja 1-2 va­ra­toi­min­nan­tar­kas­ta­jaa.

6) Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle.

7) Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintavuodelle.

8) Päätetään tavasta, jolla kokous kutsutaan koolle.

9) Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.


11 § Ylimääräinen kokous

Tarpeen vaatiessa hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen 9§:ssä mainitulla tavalla, kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta pyytää. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun pyyntö sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.


12 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen kun yhdistyksen hallitus on muutoksen käsitellyt. Päätös sääntöjen muuttamisesta tulee voimaan, jos sitä yhdistyksen kokouksessa kannattaa vähintään kolmen neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.


13 § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, käytetään sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen. Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä vain siinä tapauksessa, että vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä on sitä kannattanut kahdessa toisiaan seuraavassa kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Kokouskutsuissa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on siitä vielä tehtävä ilmoitus yh­dis­tys­re­kis­te­ri­vi­ran­omai­sil­le.


14 § Muuten noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.