Puolesta Suolijärvien.

Pro Suolijärvi ry on yhdistys, jonka tavoitteena on parantaa Posion Suolijärvien vesistön ekologista tilaa ja virkistyskäytön mahdollisuuksia. Pro Suolijärvi ry:n jäseneksi voi liittyä kuka tahansa Suolijärvien vesistön tilan parantamisesta kiinnostunut. 

Suolijärviä on vuosien saatossa muokattu rajusti lähinnä vesivoiman tarpeisiin. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa järvet on nähty vähempiarvoisina säännöstelyaltaina eikä järvien ekologiseen tilaan ja virkistyskäytön mahdollisuuksiin ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota, vaikka ajat ja asenteet ympäristönsuojeluun ovat vuosien varrella muuttuneet.

Pro Suolijärvi ry toiminnan tavoitteena on puolustaa järviä teollisuuden intresseiltä ja parantaa järvien ekologista tilaa ja virkistyskäytön mahdollisuuksia. Lisää ajankohtaista tietoa yhdistyksen toiminansta löytyy täältä. 

 

Miksi tarvitaan suojeluyhdistys?

Ajat ja asenteet ympäristöä kohtaan muuttuvat. Se mikä oli hyväksyttävää ennen ei ole sitä välttämättä enää tänä päivänä. Suolijärvien vesistön tilan parantaminen on osa luontokadon torjuntaa ja vanhojen virheiden korjaamista. 

Vesivoima

Suolijärviä on säännöstelty 1950-luvulta lähtien vesivoimakäyttöön. Järvien säännöstely on nykyaikaisesta ympäristönäkökulmasta katsottuna erittäin voimakasta ja haitallista järven ekologisen tilan ja myös virkistyskäytön kannalta. Yhdistyksen tavoitteena on edistää vesivoiman haittojen vähentämiseen tähtääviä hankkeita. 

Rehevöityminen

Pohjoisesta sijainnistaan huolimatta Suolijärvien eri osat ovat alttiita ihmisen toiminnan aiheuttamalle rehevöitymiselle. Yhdistyksen tavoitteena on tehdä työtä ihmisen toiminnasta aiheutuvan rehevöitymisen vähentämiseksi.

Kalakannat

Säännöstely on suurilta osin tuhonnut esimerkiksi vaelluskalojen luontaiset lisääntymisolosuhteet. Siian ja muiden kalalajien istutuksilla on vesivoimayhtiön ja paikallisten osakaskuntien yhteistyöllä yritetty ylläpitää ja parantaa kalakantoja, mutta istutukset eivät vastaa elinvoimaista luontaisesti lisääntyvää kantaa. Istutettu siikakanta on kääpiöitynyt ja kärsii pahasta loisongelmasta. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa kantojen luontaisen lisääntymisen edellytyksiä Suolijärvien vesistössä.

Kaivosteollisuus

Posion alueilla on viimeaikoina tehty malminetsintää ja kaivosvaltauksia valtavilla alueilla. Kaivostoiminnan erittäin haitallisesta vaikutuksista vesistöihin löytyy lähihistoriasta useista esimerkkejä. Yhdistyksen tavoitteena on tiedottaa ja puolustaa Suolijärviä niihin kohdistuvilta ympäristöuhilta. 

Toiminnan konkreettiset tavoitteet

Yhdistyksellä on sekä suurempia pitkän aikavälin tavoitteita, että pienempiä lyhyemmän aikavälin tavoitteita. Tärkeimmät ovat:

Säännöstelyrajojen uudelleen määrittely

Suolijärvien alueen vesistön pintoja lasketaan vuosittain kahdesta kolmeen metriin. Tämä on tuhoisaa esimerkiksi matalilla ranoilla kuteville kaloille. Elinympäristöjä on parannettava ympäristön kannalta kohtuulisemmilla säännöstelyrajoilla. 

Jumiskonjokeen pysyvä virtaama ja kalatiet

Yläosiltaan lähes kuiva Jumiskonjoki on elvytettävä pysyvällä virtaamalla koko joen matkalta, jonka tulee olla riittävän suuri mahdollistamaan vaelluskalojen nousu ja lisääntyminen. Vaelluskalojen nousu Suolijärviin asti on mahdollistettava.

Tietoisuuden lisääminen Suolijärvien tilasta

Ajat ja asenteet muuttuvat ja vesistöjä ei voida nykypäivänä enää hyödyntää luontoarvoista piittaamatta. Yhdistyksen tavoitteena on nostaa Suolijärvet mukaan keskusteluun vesivoiman haitoista ja vaelluskalojen palauttamisesta

Vesistön tilaa parantavien hankkeiden edistäminen

Yhdistyksen tavoitteena on aloittaa ja edistää konkreettisia hankkeita vesistön tilan parantamiseksi. Tällaisia hankkeita voivat olla esimerkiksi umpeen kasvaneiden järvenosien niitot.

Vapaat Suolijärvet

Jumiskon voimalaitos on Kemijoen mittakaavassa pieni, mutta sen negatiiviset vaikutukset yläpuolisiin vesistöihin ovat suuret. Yhdistyksen kanta on, että Jumiskon voimalaitos tulisi poistaa käytöstä ja Suolijärvet vapauttaa. 

Yhteystiedot

OTA YHTEYTTÄ TAI SEURAA SOMESSA
  • info@prosuolijarvi.fi
  • Hallitus 2023-2024

Vesa Ruokamo (pj)

Sari Rahkonen

Eija Ukkola

Outi Vossi

Pyry Glasin